Obchodní podmínky

 1. Část pro prodávající

  Předměty jsou draženy individuálně, a to následujícím způsobem. Předmět bude vystaven na našich internetových stránkách po dobu 30 dnů, a fyzicky na předem stanoveném místě dva po sobě následující dny uskutečněním aukce a v den aukce. Nabízený předmět (nebo nabízené předměty) bude převzat do prodeje na základě obstaravatelské smlouvy, která bude uzavřena mezi prodávajícím a zprostředkovatelem prodeje. Prodávající je povinen při uzavírání obstaravatelské smlouvy prokázat se platným občanským průkazem a svým podpisem stvrdit, že souhlasí s podmínkami v obstaravatelské smlouvě uvedenými. U převzatého předmětu bude určena běžná tržní cena, na kterou se bude vztahovat pojištění předmětu pro případ jeho zničení, odcizení či poškození a cena vyvolávací, která zpravidla dosahuje 2/3 předpokládané ceny tržní. V některých případech je vydání předmětu, který v aukci nedocílí tržní ceny, vázáno na předchozí souhlas majitele. Tyto předměty jsou v katalogu označeny hvězdičkou. Provize z prodeje je závislá na dosažené ceně. Pokud nabízený předmět docílí nižší částky než 2000 Euro včetně, (cca 50 000 CZK) činí provize 20 %. Při docílení vyšší částky je stanovena provize 10 %. Prodávající ručí za to, že je právoplatným vlastníkem nabízeného předmětu a že předmět, který nabízí k prodeji, není zatížen právy třetích osob, např. právy autorskými. Za případné porušení těchto práv je prodávající odpovědný. Podmínky prodeje a vývozu předmětů kulturní hodnoty stanovuje zákon číslo 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Za splnění těchto podmínek odpovídá prodávající. V případě, že nabízeným předmětem je věc, která je kulturní památkou podle zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, prodávající na tuto skutečnost musí upozornit. Zboží podléhající puncovnímu zákonu č. 539/1992 Sb. musí být označené platnými puncovními značkami nebo majitel dodá příslušné osvědčení – odborný posudek puncovního úřadu. Neučiní-li tak, obstará odborný posudek puncovního úřadu obstaravatel na náklady majitele. Do prodeje nebudou přijaty předměty, které propagují násilí a rasovou či třídní nesnášenlivost, předměty pornografického charakteru, zboží nelegálního původu nebo zboží, které je jinak v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.
 2. Část pro kupující

  1. Získat starožitné a umělecké předměty na našich aukcích Ize získat následujícími způsoby:
   1. pomocí čísla které dražitel obdrží proti záloze 500 CZK (20 Euro) při registraci v místě konání aukce
   2. písemným limitem pomocí formuláře, který je dostupný na našich stránkách pod odkazem Formuláře & dokumenty, který dražitel po vyplnění zašle do aukčního domu po skenování e-mailem.
   3. po registraci na našich stránkách a následném přihlášení je možné podat nabídku v on-line na každou položku vyobrazenou v elektronickém katalogu.
   4. po registraci na stránkách www.lottissimo.com, www.livebid.cz, https://onebid.cz/ nebo www.invaluable.com je možné podat nabídky na Vámi zvolené předměty prostřednictvím tohoto portálu, a to včetně možnosti telefonických nabídek. Položky na tomto serveru jsou zobrazeny v našem elektronickém katalogu pod firmou Antikvity Praha, s.r.o.
   5. po vyplnění formuláře Požadavky na dražbu po telefonu Vás budeme telefonicky kontaktovat v době dražby Vámi zvoleného předmětu a podle Vašich instrukcí budeme postupovat v dražbě. Vyplněním formuláře se dražitel zavazuje zaplatit za příslušný předmět vyvolávací cenu v případě, že o předmět neprojeví zájem nikdo jiný a telefonické spojení se z technických důvodů nepodaří navázat nebo se přeruší.
  2. Předměty jsou draženy ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v katalogu. Dražba každého předmětu trvá přibližně 1 minutu, pokud není ukončena dražebníkem dříve.
  3. Vyvolávací ceny (pokud jsou stanoveny), uvedené v katalogu představují nejnižší možné podání, tržní ceny jsou orientační. Nejsou-li vyvolávací ceny stanoveny, je možné nejnižší podání 10 Euro (cca 250 Kč). V některých případech je vydání předmětu, který v aukci nedocílí tržní ceny, vázáno na předchozí souhlas majitele. Tato předměty jsou v katalogu označeny hvězdičkou.
  4. Příhozy jsou stanoveny v Eurech nebo v odpovídající částce v korunách (1EURO= cca 25 Kč) takto:
   10-15-20-25-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-220-240-260-280-300-330-360-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200-1250-1300-1350-1400-1450-1500-1600-1700-1800-1900-2000-2200-2400-2600-2800-3000-3300-3600-4000-4500-5000-5500-6000-6500-7000-7500-8000-8500-9000-9500-10000-10500-11000-11500-12000-12500-13000-13500-14000-14500-15000 a každý další příhoz pak činí 1000 EUR
  5. V případě vydražení příslušného předmětu se nabyvatel zavazuje zaplatit do 14 dnů po ukončení aukce dosaženou částku včetně 19% aukční provize + DPH. Zboží je možné vyzvednout osobně, v případě Slovenska a Česka je možné zboží poslat na dobírku nebo je možné po předchozím odeslání částky včetně poštovného na náš účet obdržet zboží poštou nebo kurýrní službou. Poštovné včetně pojištění a balné na území České republiky v případě jednoho předmětu o délce do 1 m činí 10 Euro (250 Kč), v případě většího počtu předmětů, předmětů těžších, křehkých nebo rozměrných je poštovné a balné individuální. Předměty těžší než 20 kg, předměty přesahující jedním rozměrem 2,0 m je nutné odebrat osobně nebo uhradit spediční službu. Cena poštovného a balného do zahraničí s výjimkou Slovenska činí minimálně 30 Euro. Veškerá rizika spojená s přepravou jsou na straně dražitele.
  6. V případě, že vydražitel neuhradí částku za vydražené zboží ve lhůtě stanovené výše a nereaguje na urgence, je společnost Antikvity Praha, s.r.o. oprávněna vymáhat uhrazení škody a nákladů, které vznikly v souvislosti se zmařením dražby, soudní cestou. Pokud částka za vydražený předmět nebude uhrazena do 6 měsíců od data dražby, může také společnost Antikvity Praha, s.r.o. nabídnout k prodeji tento předmět znovu v následující dražbě.
  7. Pokud do 30 dnů po konání dražby vydražitel předloží písemné vyjádření soudního znalce s uvedením pořadového čísla předmětu v dané aukci o tom, že věc má skryté vady, které nemohl odhalit běžnou prohlídkou nebo zjistí, že vyobrazení a popis předmětu významným způsobem zkresluje skutečný stav věci, odstoupí společnost Antikvity Praha, s.r.o. od dražebního prodeje příslušné věci a vrátí vydražiteli částku, za kterou tuto věc vydražil, za předpokladu, že vrátí věc ve stavu, v jakém se nacházela v den dražby.
 3. Společná ustanovení

  1. Tato pravidla jsou vypracována v souladu s českým právem a příslušnými právními předpisy českého právního řádu se také řídí
  2. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, a změna pravidel bude na stránkách a případně v informačním e-mailu zmíněna.
  3. V případě technických potíží si Antikvity Praha, s.r.o. vyhrazují možnost prodloužení aukce nebo změnu termínu jejího konání.
  4. Na fotografiích a v popisech se snažíme o věrné zobrazení a popsání dražených předmětů, přesto je osobní prohlídka vhodná a velmi ji doporučujeme. Poškození předmětů odpovídající běžnému opotřebení vzhledem k jejich stáří se v katalogu neuvádějí. Stav předmětů je dán klasifikační stupnici, kde 1 - stav odpovídá stavu výrobnímu, bez jakýchkoli známek opotřebení 2 - stav předmětu je zcela odpovídající jeho stáří a opotřebení je přiměřené 3 - předmět vykazuje vyšší stupeň opotřebení, než by odpovídalo jeho stáří, předmět je z části upravovaný, vykazuje drobná poškození 4 - předmět je významně poškozený, podstatné částí chybí, sestává z různých nesourodých částí, případně se jedná o stav nálezový.
  5. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány. Změna pravidel bude na stránkách a případně zmíněna v informačním e-mailu.
  6. V případě technických potíží si Antikvity Praha, s.r.o. vyhrazují možnost prodloužení aukce nebo změnu terminu jejího konání.
 4. Ochrana osobních údajů

  1. Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby společnost Antikvity Praha, s.r.o. užila jeho osobní údaje k operacím vyplývajících z povahy stránek a jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení.
  2. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
  3. Zrušení registrace je možné provést pomocí formuláře v sekci pro editaci účtu nebo zaslání žádosti na kontaktní email.